Generiska läkemedel

Generiskt utbyte minskar läkemedelskostnader − men kan inte alltid göras automatiskt på apotek

Syftet med generiskt utbyte är att ingen, varken patient eller samhälle, ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. 

Men alla generiska läkemedel byts inte, även om de ingår i förmånen. Läs mer om icke-utbytbar generika här.

Generiska läkemedel från Orion Pharma

Orion Pharma strävar efter att hålla lågt eller lägst pris för våra generiska läkemedel för att erbjuda vården och patienten kostnadsbesparande alternativ.

     

EXEMPEL PÅ ICKE-UTBYTBARA GENERISKA LÄKEMEDEL INOM FÖRMÅN

Pregabalin Orion (pregabalin)

Indicerat och subventionerat vid neuropatisk smärta, generaliserat ångestsyndrom och epilepsi.

- Brett sortiment av styrkor och förpackningar

- Måste väljas aktivt vid receptförskrivning

 Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Pregabalin Orion (pregabalin) antiepileptika [Rx]. F

Indikation och subvention: . Neuropatisk smärta: Vid behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna, subventioneras endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig TCA eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. Epilepsi: Tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. Generaliserat ångestsyndrom: Vid behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna, subventioneras endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. Försiktighet och varningar: Behandlingen med pregabalin har förknippats med; Allergiska reaktioner i form av angioödem, såsom svullnad i ansikte, munnen och övre luftvägarna. Allvarliga hudreaktioner som kan vara livshotande. Patienten ska informeras om tecken och symtom, och övervakas noggrant för hudbiverkningar, vid tecken och symtom som tyder på hudreaktioner ska pregabalin utsättas omedelbart. Yrselsomnolens, förlust av medvetande, konfusion och psykisk försämring. Suicidtankar och självmordsbeteende.

Synnedsättning, dimsyn eller påverkan på synskärpan, vilka varit övergående. Det har förekommit hjärtsvikt hos äldre patienter med hjärt-kärlsjukdom. Pregabalin kan orsaka läkemedelsberoende även vid terapeutiska doser och fall av missbruk har rapporterats. Vid utsättning av pregabalin har utsättningssymtom observerats. Vid utsättande rekommenderas att det görs gradvis under minst en vecka. Användning av pregabalin under den första graviditetstrimestern kan orsaka allvarliga missbildningar hos fostret. Fertila kvinnor måste använda effektiv preventivmetod under behandlingen. Pregabalin Orion: Hårda kapslar 25, 50, 75, 100, 150, 225 och 300 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2023-01-31. För priser och ytterligare information se www.fass.se.

Gabapentin Orion (gabapentin)

Indicerat och subventionerat vid neuropatisk smärta och epilepsi

- Måste väljas aktivt vid receptförskrivning

Gabapentin Orion (gabapentin) antiepileptika [Rx] F.

Indikation och subvention: Perifer neuropatisk smärta: såsom smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Epilepsi: Tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 år. Monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 12 år. Försiktighetoch varningar: Gabapentin kan orsaka anafylaktisk reaktioner. Allvarliga hudreaktioner som kan vara livshotande. Patienten ska informeras om tecknen och symtom, och övervakas med avseende på hudreaktioner, vid tecken och symtom som tyder på hudreaktioner ska gabapentin utsättas omedelbart. Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika. Gabapentin kan orsaka läkemedelsberoende även vid terapeutiska doser och fall av missbruk har rapporterats. Vid utsättning av gabapentin har utsättningssymtom observerats. Vid utsättande rekommenderas att det görs gradvis under minst 1 vecka. Exponering av gabapentin under graviditeten kan öka risken för neonatalt abstinenssyndrom. Gabapentin Orion: Hårda kapslar 100 mg, 300 mg och 400 mg, filmdragerade tabletter 600 mg och 800 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2023-03-06.För priser och ytterligare information se www.fass.se.


GENERISKA LÄKEMEDEL UTANFÖR FÖRMÅN

för behandling av erektil dysfunktion

Tadalafil Orion (tadalafil)

- Måste väljas aktivt vid receptförskrivning

Tadalafil Orion (tadalafil) [Rx]. EF. Behandling erektil dysfunktion hos vuxna män. För att Tadalafil Orion ska vara effektivt krävs sexuell stimulering. Tadalafil Orion ska inte användas av kvinnor. Tadalafil Orion får inte användas av män med hjärtsjukdom för vilka sexuell aktivitet inte är tillrådlig. Tadalafil Orion ska inte användas av patienter som använder någon form av organiska nitrater. Senaste översyn av produktresumé: 2021-05-31. För ytterligare information se www.fass.se

Sildenafil Orion (sildenafil)

- Måste väljas aktivt vid receptförskrivning

Sildenafil Orion (sildenafil) [Rx]. Ej Förmån. Behandling av män med erektil dysfunktion, vilket är en oförmåga att få eller bibehålla en erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet. För att Sildenafil Orion ska vara effektivt krävs sexuell stimulering. Tabletter 25 mg, 50 mg, och 100 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2021-12-08. För ytterligare information se www.fass.se.

 


Fullständig lista över våra läkemedel, såväl originalläkemedel som generiska läkemedel, hittar du här.


Senast uppdaterad 2021-10-08