}

Ryaltris™

Ryaltris™ är avsett för vuxna och barn 12 år och äldre för behandling av måttliga till svåra nasala symtom i samband med allergisk rinit.1

Ryaltris™ är en receptbelagd nässpray och ett kombinationsläkemedel för behandling av symtom som är associerade med allergisk rinit.1

Ryaltris™ innehåller kombinationen mometasonfuroat och olopatadin.1 Mometasonfuroat är en glukokortikosteroid med lokala anti-inflammatoriska egenskaper.1 Mometasonfuroat har en signifikant hämmande effekt på frisättningen av leukotriener från leukocyter hos allergiska patienter.1 Olopatadin är en potent selektiv antiallergen och antihistamin.1 Olopatadin är en histaminantagonist (histamin är den primära mediatorn för allergiska reaktioner hos människor) och utövar sin effekt

genom flera distinkta verkningsmekanismer.1

Ryaltris™ nässpray har visat sig ge:2

  • signifikant förbättring av rinnande näsa, nästäppa, nysningar och klåda i näsan*
  • snabb effekt inom 15 minuter**

Allergisk rinit och dess inverkan på astma (ARIA)3

Allergisk rinit är ofta associerat med astma, som finns hos 15 till 38 procent av patienterna med allergisk rinit.3 Prevalensen av diagnostiserad allergisk rinit hos vuxna i Europa är 17 till 28,5 procent.3

Allergisk rinit är en riskfaktor för astma och okontrollerad måttlig till svår allergisk rinit påverkar astmakontrollen.3


Beställ material kostnadsfritt


Se vårt sortiment inom astma och KOL.


* vs placebo under 14 dagar hos patienter med säsongsbunden allergisk rinit. Graden av varje symtom bedömdes baserat på summan av de fyra individuella nasala symtomens allvarlighetsgrad. Bedömningen gjordes vid 12-timmars morgon- och kvällsreflekterande (rTNSS) eller momentana (iTNSS) totala nasala symtompoäng.2

** Insättande effekt definierades som den första tidpunkten efter dosering då man kunde observera signifikanta skillnader mellan den aktiva behandlingen och placebo och så länge den betydande skillnaden i iTNSS-värdena kvarstod.2

Referenser

1. Ryaltris™ SPC

2. Hampel FC, Pedinoff AJ, Jacobs RL, et al. Olopatadine-mometasone combination nasal spray: Evaluation of efficacy and safety in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2019;40:261–272.

3. Brozek JL, Bousquet J, Agache I, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines—2016 revision. J Allergy Clin Immunol 2017;140(4):950-958.


Minimiinformation

Ryaltris™ 25µg mometasonfuroat/600µg olopatadin (Rx), nässpray, suspension för vuxna och barn över 12 år för behandling av måttliga till svåra nasala symtom i samband med allergisk rinit. Senaste översyn av produktresumé: 2023-10-06. För ytterligare information se www.fass.se.

Läs hela produktresumén före förskrivning.

RYAL-6/20221102   SE-RYA-04-2022-v03-website HCP


Senast uppdaterad 2023-08-11

Kontakta oss

Beställ material