SIMDAX − den första kalciumsensitiseraren med en unik verkningsmekanism

SIMDAX (levosimendan) har funnit på den svenska marknaden sedan hösten 2000. Läkemedelsverket i Sverige var det första land som godkände SIMDAX för intravenös behandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt. SIMDAX marknadsförs i fler än 60 länder.

Dekompenserad hjärtsvikt drabbar fler män än kvinnor och är vanligare bland äldre. Hjärtsvikt drabbar cirka 2 % av befolkningen. Hos personer över 80 år är förekomsten cirka 10 %. I Sverige finns ca
250 000 personer med symtomgivande hjärtsvikt, många av dessa vårdas inom slutenvården vid upprepade tillfällen1,2

Målsättning vid behandling av hjärtsvikt är att förbättra patientens livskvalitet genom att minska symtom och funktionsnedsättning, samt att minska behovet av sjukhusinläggningar och förlänga överlevnadstiden.

SIMDAX (levosimendan) är en kalciumsensitiserare som ges intravenöst under 24 timmar. SIMDAX förstärker de kontraktila proteinernas kalciumkänslighet genom en kalciumberoende bindning till kardiellt troponin C. SIMDAX ökar kontraktionskraften, utan att minska ventrikulär relaxationstid. Detta leder till en förbättring av hjärtminutvolymen. Dessutom öppnar SIMDAX ATP-känsliga kaliumkanaler i vaskulär glatt muskulatur, vilket medför en vasodilatation av systemiska och koronara resistenskärl samt systemiska venösa kapacitanskärl. Det leder till en reduktion av både preload (fyllnadstryck) och afterload (tömningsmotstånd) utan negativ effekt på den diastoliska funktionen. Det sviktande hjärtat får ett lägre vaskulärt motstånd att pumpa emot, vilket är gynnsamt.

Effekten med en förbättrad hemodynamik uppnås utan signifikant ökning av syrgasförbrukningen i myokardiet. SIMDAX aktiverar ”stunned” myokardium (d.v.s. myokardium med ofullständig återhämtning efter tidigare ischemi) hos patienter efter PTCA eller trombolys. Dessutom ökar SIMDAX den koronara blodcirkulationen efter hjärtkirurgi och förbättrar myokardperfusionen hos patienter med hjärtsvikt.

De hemodynamiska effekterna kvarstår upp till 9 dagar efter avslutad 24 timmars infusion tack vare att SIMDAX bildar en aktiv metabolit. I enlighet med gällande behandlingsstandard ska EKG, blodtryck och hjärtfrekvens monitoreras under pågående behandling och urinproduktionen mätas.3

Produktresumé och FASS-text för SIMDAX.

Levosimendan – läs mer om forskningsprojektet från idé till produkt

1988 var det ursprungliga syftet med projektet att utveckla en säker substans med inodilaterande verkan. Läs mer om forskningsprojektet här.


Referenser

1. Sveriges Kommuner och Landsting

2. Nationella riktlinjer vid hjärtsjukvård, Socialstyrelsen, 2015

3. Produktresumé Simdax


Senast uppdaterad 2021-04-12