SIMDAX

En kalciumsensitiserare med inotrop och vasodilaterande verkningsmekanism

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och försämrad livskvalitet. Den utvecklas oftast långsamt och drabbar framförallt äldre. Typiska symtom är bl.a. dyspné och trötthet. De vanligaste bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt är hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom.

SIMDAX (levosimendan) är en kalciumsensitiserare som ges intravenöst under 24 timmar vid akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt.

SIMDAX − en "bör-åtgärd" vid akut svår hjärtsvikt

"Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård" från Socialstyrelsen rekommenderar levosimendan som inotrop engångsbehandling vid akut svår hjärtsvikt som en "bör-åtgärd" (4).

Rekommendationerna rangordnas i grupper:

  • bör (1-4)
  • kan (5-7)
  • kan i undantagsfall (8-10)
  • FoU

Motiveringen lyder: "Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på viktiga effektmått och kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är låg jämfört med dobutamin."

Riktlinjerna i sin helhet hittar du här

Medicinsk service

Inom ramen för medicinsk service erbjuder vi kostnadsfritt såväl produktrelaterat som terapiinriktat material inom området hjärtsvikt. Du är välkommen att beställa här.

Orion Pharma utbildning inom avancerad och akut hjärtsvikt


Referens

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, Socialstyrelsen, 2015.


Minimiinformation

Simdax® (levosimendan) [Rx] 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska. Kalciumsensitiserare för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt. Senaste översyn av produktresumé: 2021-11-26. För ytterligare information se www.fass.se.

 

 

 


Senast uppdaterad 2021-04-12

Kontakta oss

Beställ material