}

SIMDAX

En kalciumsensitiserare med inotrop och vasodilaterande egenskaper

Hjärtsvikt drabbar cirka 2–3 % av befolkningen. Risken för sjukdomen ökar med stigande ålder och cirka var tionde person över 80 år har troligen hjärtsvikt. Typiska symtom är bl.a. dyspné och trötthet. De vanligaste bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt är hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som oftast kräver livslång behandling. Upprepat behov av sjukhusvård är vanligt. Prognosen beror på hjärtsviktens grad, hur gammal man är och andra eventuella sjukdomar.1

SIMDAX (levosimendan) är en kalciumsensitiserare som ges intravenöst under 24 timmar vid akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt.2

SIMDAX ökar hjärtats kontraktionskraft och ger en vasodilatation i vener, artärer och koronarkärl. Detta leder till ökad hjärtminutvolym och avlastning för hjärtat.2

Simdaxbehandling ger2:

  • förbättrad hemodynamik
  • symtomförbättring
  • kvarstående effekt upp till 9 dagar

 

Medicinsk service

Inom ramen för medicinsk service erbjuder vi kostnadsfritt såväl produktrelaterat som terapiinriktat material inom området hjärtsvikt. Du är välkommen att beställa här.


Referenser

1. Rikssvikt

2. Simdax produktresumé


Minimiinformation

Simdax® (levosimendan) [Rx] 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska. Kalciumsensitiserare för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt. Senaste översyn av produktresumé: 2021-11-26. För ytterligare information se www.fass.se.

 

 

 


Senast uppdaterad 2023-02-15

Kontakta oss

Beställ material