}

Mesalazin Orion

Mesalazin Orion | Vid behandling av ulcerös kolit

 

 

Se minimiinformation och länk till FASS>>

                                                                                         Beställ material här

 

Om ulcerös kolit

I Sverige finns fler än 65 000 personer med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).1 IBD karakteriseras av en kronisk inflammation av tarmens mukosa. Orsak till sjukdomen är ofullständigt kartlagd men troligen spelar både arv och miljö en roll.2

De diagnoser som ingår i begreppet IBD är Chrohns sjukdom, ulcerös kolit och oklassificerad kolit (IBD-U) /mikroskopisk kolit. Av de 65 000 som lever med IBD är det mer än 30 000 som har diagnosen ulcerös kolit. 1,2,3

Sjukdomen blir allt vanligare i västvärlden och de flesta som får diagnosen är mellan 15 och 35 år.4 Orsaken till den ökade incidensen är inte klarlagd.2

Det är inte visat någon överdödlighet för patienter med ulcerös kolit jämfört med den övriga befolkningen, men för de som har en utbredd kolit ökar risken att drabbas av kolorektalcancer.3

Ulcerös kolit leder till en inflammation i tjocktarm och ändtarm. Hur man benämner sjukdomens utbredning beror på hur stor del av tarmen som är påverkad: 2

  • Proktit - inflammationen finns i rektum.

  • Vänstersidig kolit - inflammationen når upp till vänster kolonflexur.

  • Extensiv kolit - inflammationen når proximalt om vänster flexur.

Sjukdomen karakteriseras av lugna perioder och perioder med ökad inflammation, så kallade skov. De vanligaste symtomen är blodig eller slemmig avföring, diarré, buksmärta och tarmträngning.1

Tecken på svårt skov hos en patient med ulcerös kolit är allmänpåverkan, temperaturstegring samt palpationsömhet; akut bukstatus.

Blodprover som kan vara påverkade är:

  • Hb, LPK, TPK

  • Albumin

  • Elektrolyter, kreatinin

  • Leverstatus

  • CRP och/eller SR

Fecesprov tas för att utesluta infektiös orsak till bukproblemen samt utesluta blod i avföring. Ett av proverna (F-kalprotectin), som idag är ett etablerat test för diagnostik och monitorering av IBD.2

Rektoskopi/sigmoideoskopi eller koloskopi utförs för att bekräfta diagnosen med möjlighet till att ta biopsi för att säkerställa vilken sjukdom patienten lider av.

Grundbehandling vid ulcerös kolit är läkemedel. Målet med behandlingen är att uppnå både klinisk och endoskopisk remission och sedan med hjälp av underhållsbehandling undvika nya skov.2,3

Beroende på vilken svårighetsgrad som sjukdomen har, bestäms vilka läkemedel som är mest lämpliga för den enskilda patienten. Vid mild till måttlig ulcerös kolit rekommenderas 5-ASA som grundbehandling. Underhållsbehandling med 5-ASA minskar risk för nya skov.3

Personer med inflammatorisk tarmsjukdom bör möta ett multiprofessionellt team (läkare, sjuksköterska, kurator och dietist)4 och följas upp av specialister på IBD. Patienterna är i behov av långvarig läkemedelsbehandling samt kontroller med koloskopi för att minska risk för komplikationer.1,4

Mesalazin finns idag från olika leverantörer, varav Orion Pharma tillhandahåller ett alternativ. Mesalazinprodukter byts inte på apotek till billigaste alternativet på grund av att beredningsform och styrka på de olika tabletterna skiljer sig åt, även om mesalazin är en generisk substans.

Mesalazin Orion

Mesalazin Orion enterotabletter 1000 mg och 500 mg möjliggör besparingar för regionerna. Mesalazin Orion har lägre pris jämfört med Asacol enterotabletter.5


  Ref: TLV prisdatabas mars 2024, AUP, www.tlv.se

 

Suppositorierna (Mesalazin Orion, Asacol och Salofalk 1 g och 500 mg) ingår i periodens vara då de alla har samma styrka och beredningsform. Det innebär att suppositorier byts på apotek till den billigaste varan. Pentasa har en annan utbytbarhetsgrupp och ingår därför ej i periodens vara.

Ref: Läkemedelsfakta, www.Lakemedelsverket.se

Håll dig uppdaterad!
Vill du få e-post om webbinarier, utbildningar och annat relevant inom ditt område? Anmäl ditt intresse här.

Informationsmaterial om Mesalazin Orion

  • Patientinformationsblock med illustrationer
  • Doseringskort Mesalazin Orion

Beställ materialet kostnadsfritt här

Har du en medicinsk fråga?

Här hittar du information om hur du kan kontakta oss.


Referenser

1. Patientiformation inflammatorisk tarmsjukdom - Svensk Gastroenterologisk Förening

2. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk - Internetmedicin

3. Ulcerös kolit, UC - NetdoktorPro.se

4. Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) (svenskgastroenterologi.se)

5. Priser jämförda för normaldosering med Asacol enterotabletter, samtliga styrkor och förpackningsstorlekar.
    Produkterna är ej utbytbara. TLV prisdatabas mars 2024, AUP, www.tlv.se.

 

Mesalazin Orion (mesalazin) Medel vid intestinala inflammationer [Rx]. (F). Enterotabletter, Indikation och subvention: Behandling av akut fas av mild till måttlig ulcerös kolit, Underhållsbehandling vid remission av ulcerös kolit. Säkerhet och effekt för barn och ungdomar <18 år har inte fastställts, ska inte ges till barn <5 år. Försiktighet: Vid behandling med mesalazin ska patienter med lungsjukdom, speciellt astma och/eller nedsatt njurfunktion och/eller nedsatt leverfunktion övervakas mycket noga. Hos patienter som tidigare varit överkänsliga mot sulfasalazin bör behandling med mesalazin ske under noggrann medicinsk övervakning. Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med aktivt mag- eller duodenalsår. Ska inte användas under graviditet och amning såvida inte den potentiella nyttan av behandlingen överväger de möjliga riskerna enligt läkarens bedömning. Suppositorier, Indikation och subvention: Behandling av distal ulcerös kolit (proktit och proktosigmoidit) vid lindriga eller måttliga akuta exacerbationer, underhållsbehandling vid remission. Det finns begränsat med information för användning hos barn mellan 6–18 år, rekommenderas inte för användning hos barn <6 år. Försiktighet: Utöver vad som gäller för enterotabletter, ska kontroll av blodprover (fullständig blodstatus) och urinprover utföras två veckor efter påbörjad behandling och med 4 veckors intervall. Om proverna är normala ska uppföljningsproven tas var 3:e månad. Senaste översyn av produktresumé: Enterotabletter 500 och 1000 mg 2024-02-19. Suppositorium 500 och 1000 mg: 2024-01-09.

 

För priser och ytterligare information se www.fass.se.

MESA-90(2)


Senast uppdaterad 2024-05-02

Kontakta oss

Beställ material