}

Remsima

Den första biosimilaren som är baserad på en monoklonal antikropp.

Remsima® är ett immunsuppressivt läkemedel som tillhör gruppen TNFα-hämmare
(ATC kod: L04AB02). Infliximab är en väldokumenterad TNFα-hämmare som funnits i Europa sedan 1999.1

Remsima är godkänd för behandling av vuxna vid:

  • Reumatoid artrit
  • Ankyloserande spondylit
  • Psoriasisartrit
  • Psoriasis

och för behandling av vuxna och barn från 6 år vid:

  • Crohns sjukdom
  • Ulcerös Colit

 

 

 

Medicinsk service

Vi erbjuder ett brett sortiment av medicinsk service, bl.a. material om våra produkter och andra hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig och dina patienter. Beställ eller ladda ned här.

Läs mer om Remsima® på FASS.


Referenser

1. Assessment Report Remsima.European Medicines Agency (EMA), 27 juni 2013.

 


Minimiinformation

Remsima® (infliximab) TNF-hämmare, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (Rx, F). Indikation: reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, psoriasis, Crohns sjukdom hos vuxna och barn*, ulcerös kolit hos vuxna och barn*. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot andra murina proteiner eller mot något av hjälpämnena. Patienter med tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom sepsis, abscesser och opportunistiska infektioner. Patienter med måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA-klass III/IV). Kvinnor i fertil ålder ska överväga användning av lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta att använda dem i minst 6 månader efter den sista behandlingen med infliximab. Patienter ska testas för HBV och TBC-infektion innan behandling med Remsima påbörjas. Om du fått Remsima medan du var gravid kan ditt barn också ha en högre risk för att få en infektion av levande vaccin i upp till sex månader efter födelsen. Levande vacciner bör inte administreras förrän 12 månader efter födseln till spädbarn som har exponerats för infliximab in utero. Det är viktigt att du talar om för ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har behandlats med Remsima. Pediatriska patienter: Remsima är avsedd för behandling av svår aktiv sjukdom hos pediatriska patienter mellan 6 och 17 år som svarat otillräckligt på konventionell behandling eller har intolerans eller kontraindikationer mot sådan behandling. Senaste översyn av produktresumé: 2020-07-10. För priser och ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2020-03-02

Kontakta oss

Beställ material