}

Gastroenterologi | Ulcerös Kolit

 

Länk till FASS>>

                                                                                         Beställ material här

I Sverige finns fler än 65 000 personer med IBD och sjukdomen blir allt vanligare, de flesta insjuknar mellan 15-35 års ålder. Med en ökande incidens i framförallt norra Europa under senare år är IBD en vanlig folksjukdom inom gastroenterologi. Orsaken till denna incidensökning är oklar, men det innebär en ökad belastning och ett ökat omhändertagande av IBD-patienter inom gastroenterologin.

IBD manifesterar sig som en kronisk inflammation i tarmens slemhinna och omfattar ulcerös kolit, Crohns sjukdom och oklassificerad kolit. Orsaken till sjukdomen är inte fullt kartlagd, men både arv och miljö är av betydelse. Sjukdomen är kronisk, debuterar ofta under tonåren upp till 20-30 årsåldern och går vanligen i skov med längre perioder av symtomfrihet.

Läkemedelsbehandling syftar till att så långt det är möjligt få patienten symtomfri och möjliggöra ett så normalt liv som möjligt, undvika skov och försämrat sjukdomsstillstånd som i värsta fall leder till operation och stomi.

Grundbehandlingen av ulcerös kolit är antiinflammatorisk behandling med lokal effekt på tarmslemhinnan, 5-ASA (mesalazin) i olika beredningsformer utgör grundstenen i behandlingen, med tillägg av kortison och immunmodulerande substanser.

Mesalazin har funnits tillgängligt på marknaden under många år, men har en hög behandlingskostnad då generiska alternativ saknats och utbyte till billigaste alternativ på apotek inte får göras.

2021 lanserade Orion Pharma Mesalazin Orion.

- Mesalazin Orion suppositorier ingår i ”Periodens vara” och är utbytbara mot Asacol® och Salofalk® suppositorier i motsvarande styrka på apotek. För denna beredningsform ser apoteket till att det billigaste alternativet expedieras.

- Mesalazin Orion enterotabletter är fortsatt inte utbytbara på apotek, p.g.a. olika beredningsformer och styrkor mellan de olika mesalazinläkemedeln, vilket innebär att ett aktivt val måste göras vid ordination.

Mesalazin Orion (mesalazin) Medel vid intestinala inflammationer [Rx]. (F). Enterotabletter, Indikation och subvention: Behandling av akut fas av mild till måttlig ulcerös kolit, Underhållsbehandling vid remission av ulcerös kolit. Säkerhet och effekt för barn och ungdomar <18 år har inte fastställts, ska inte ges till barn <5 år. Försiktighet: Vid behandling med mesalazin ska patienter med lungsjukdom, speciellt astma och/eller nedsatt njurfunktion och/eller nedsatt leverfunktion övervakas mycket noga. Hos patienter som tidigare varit överkänsliga mot sulfasalazin bör behandling med mesalazin ske under noggrann medicinsk övervakning. Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med aktivt mag- eller duodenalsår. Ska inte användas under graviditet och amning såvida inte den potentiella nyttan av behandlingen överväger de möjliga riskerna enligt läkarens bedömning. Suppositorier, Indikation och subvention: Behandling av distal ulcerös kolit (proktit och proktosigmoidit) vid lindriga eller måttliga akuta exacerbationer, underhållsbehandling vid remission. Det finns begränsat med information för användning hos barn mellan 6–18 år, rekommenderas inte för användning hos barn <6 år. Försiktighet: Utöver vad som gäller för enterotabletter, ska kontroll av blodprover (fullständig blodstatus) och urinprover utföras två veckor efter påbörjad behandling och med 4 veckors intervall. Om proverna är normala ska uppföljningsproven tas var 3:e månad. Senaste översyn av produktresumé: Enterotabletter 500 och 1000 mg och Suppositorium 500 och 1000 mg: 2023-01-25.


Senast uppdaterad 2024-01-22

Kontakta oss

Beställ material