}

Lamotrigin Orion
Vid behandling av epilepsi och bipolär sjukdom
1

Brett sortiment, låg behandlingskostnad2 och stabil leveranssäkerhet5


Se minimiinformation och länk till FASS>>

Beställ material här

Brett sortiment av styrkor och förpackningar

För att underlätta vid ordination finns Lamotrigin Orion i flera olika styrkor och förpackningsalternativ. Som enda lamotrigintablett kan Lamotrigin Orion 25 mg och 100 mg delas i två lika stora doser, 200 mg har brytskåra för att kunna avdelas i två delar för att underlätta nedsväljning av tabletten1.

Bilderna är inte skalenliga

 


Låg behandlingskostnad2 för patient och samhälle

Kostnaden för Lamotrigin Orion har sedan 2019 varit betydligt lägre jämfört med originalprodukt och andra generiska alternativ2. Vår ambition är att alltid hålla lågt/lägst pris över tid.

Ett lågt pris bidrar till att spara pengar för både regionens läkemedelsbudget och för patientens kostnad upp till högkostnadsskyddet. Upp till högkostnadstrappans3 första steg om 1 300:- betalar patienten 100 % själv av kostnaden för läkemedlet.

Ett läkemedel med lågt pris värnar om såväl patientens som samhällets ekonomi.

Kostnadsjämförelse mellan de marknadsledande alternativen
Lamotrigin 200 mg per dygn

(årskostnad 1 x 200 mg / dygn, 100 st förp.)4
Priser i SEK

Grafen uppdateras kvartalsvis.

Trots att läkemedel med indikationen epilepsi generellt sett inte är utbytbart på apotek inom periodens vara5, så är vissa lamotriginpreparat utbytbara sinsemellan och byts ut på apotek. Detta gäller för:

  • Lamotrigin 1A Farma <-> Lamotrigin Ratiopharm
  • Lamotrigin Actavis <-> Lamotrigin Ebb.

Detta betyder att priset för vissa av dessa produkter ändras varje månad.

Konsekvensen kan bli att patienten tvingas betala en stor del av kostnaden själv, om denne motsätter sig utbyte från det ordinerade preparatet.

Periodens vara på apotek

Periodens varor är de generiskt utbytbara läkemedel som har lägst pris och som apoteken ska tillhandahålla sina kunder. Apoteket ska informera kunden om att utbyte sker. Kunden har rätt att mot egen betalning av hela mellanskillnaden få det förskrivna läkemedlet istället.


Leveranssäkerhet5 – stabil tillgänglighet

Vi kan erbjuda en säker och stabil tillgång tack vare vårt centrallager utanför Helsingfors. I perioden januari 2021 till december 2022 har leveranssäkerheten för Lamotrigin Orion i genomsnitt varit 98,6 %5. Leveranskapacitet mäts i antal levererade beställningar från läkemedelsgrossisten Tamro till beställande öppenvårdsapotek.

98,6 % av beställningar av Lamotrigin Orion levereras till apotek dagen efter beställningen gjordes. Vid ordination av Lamotrigin Orion kan du känna dig trygg med att produkten finns tillgänglig för patienterna på närmaste apotek inom ett dygn.

 
Leveranskapacitet


Medicinsk service

Informationsmaterial

Vi tillhandahåller hjälpmedel vid förskrivning:

  • Doseringskort epilepsi

  • Doseringskort bipolär sjukdom

  • Patientinformation epilepsi

  • Patientinformation bipolär sjukdom

Beställ materialet kostnadsfritt här

Har du en medicinsk fråga?

Här hittar du information om hur du kan kontakta oss.


Referenser

1. Lamotrigin Orion produktresumé

2. TLV prisdatabas

3. TLV högkostnadsskydd för medicin

4. Normaldosering bipolär sjukdom 200 mg dagligen. Normaldosering epilepsi 100 mg – 200 mg (en gång dagligen eller uppdelat på 2 doser). Jämförelse mellan de marknadsledande alternativen. Priser i AUP, januari 2023, 200 mg förpackningsstorlek  100 st.

5. TLV Periodens vara

6. Leveranskapacitet antal orderrader av Lamotrigin Aurobindo levererade från Tamro till öppenvårdsapotek inom 24 timmar från beställning, Tamro AB.

Lamotrigin Orion (lamotrigin) antiepileptika [Rx] F.

Indikation och subvention: Epilepsi: Vuxna och ungdomar från 13 år och äldre, tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella anfall och generaliserade anfall, inklusive tonisk-kloniska anfall. Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom, som tilläggsbehandling men kan ges som initialt antiepileptikum vid start av behandling av Lennox-Gastaut syndrom. Barn och ungdomar från 2 till 12 år, tilläggsbehandling av partiella anfall och generaliserade anfall, inklusive tonisk-kloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Monoterapi av typiska absenser. Bipolär sjukdom: Vuxna från 18 år och äldre, Prevention av depressiva episoder hos patienter med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder. Lamotrigin är inte indicerat för akut behandling av maniska eller depressiva episoder. Försiktighet och varningar: Det finns rapporterat hudreaktioner som i allmänhet inträffat inom de första åtta veckorna efter behandlingsstart. Hudutslagen är ofta lindriga och övergående, men allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Patienter ska informeras om tecken och symtom på hudreaktioner och övervakas med avseende på dessa. Risken för allvarliga hudutslag är högre hos barn än hos vuxna. Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med lamotrigin. Användning av hormonella antikonceptionsmedel minskar lamotriginnivåerna. Lamotrigin Orion: Tabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2023-07-03

För priser och ytterligare information se www.fass.se

Läs mer på fass.se


Senast uppdaterad 2023-08-28

Kontakta oss

Beställ material