Ritemvia

En biosimilar baserad på en monoklonal antikropp.

Ritemvia™ är ett antineoplastiskt läkemedel som tillhör gruppen monoklonala antikroppar (ATC-kod: L01XC02). Rituximab är en väldokumenterad monoklonal antikropp som funnits i Europa sedan 1998.1

Ritemvia är godkänd för behandling av vuxna vid:

Non-Hodgkins lymfom (NHL)

  • För tidigare obehandlade patienter med fas III-IV follikulärt lymfom i kombination med kemoterapi. 
  • Som underhållsbehandling för patienter med follikulärt lymfom som har svarat på induktionsbehandling.
  • Som monoterapi för patienter med fas III-IV follikulärt lymfom som är resistenta mot kemoterapi eller har fått sitt andra återfall efter kemoterapi.
  • För behandling av patienter med CD20-positivt diffust storcelligt B-cellslymfom (non-Hodgkin-lymfom) i kombination med kemoterapi, CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon).

Granulomatos med polyangit (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA)

  • I kombination med glukokortikoider för induktion av remission hos vuxna patienter med svår aktiv GPA och MPA.

Pemfigus vulgaris (PV)

  • För behandling av patienter med måttlig till svår pemfigus vulgaris (PV).

Medicinsk service

Vi erbjuder ett brett sortiment av medicinsk service, bl.a. material om våra produkter och andra hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig och dina patienter. Beställ eller ladda ned här.

Läs mer om Ritemvia® på FASS.


Referenser

1. Assessment Report Ritemvia. European Medicines Agency (EMA), 18 maj 2017.


Minimiinformation

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Ritemvia (rituximab), monoklonal antikropp, 100/500 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (Rx). Ej Förmån. Indikation: Ritemvia är indicerat för vuxna vid följande indikationer: Non-Hodgkins lymfom (NHL): Ritemvia är indicerat för behandling av tidigare obehandlade patienter med stadium III-IV follikulära lymfom i kombination med kemoterapi. Underhållsbehandling med Ritemvia är indicerat för behandling av patienter med follikulära lymfom som svarat på induktionsbehandling. Ritemvia givet som monoterapi är indicerat för behandling av patienter med stadium III-IV follikulära lymfom som är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi. Ritemvia är indicerat för behandling av patienter med CD20-positiva diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkins lymfom i kombination med CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon). Granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit: Ritemvia i kombination med glukokortikoider är indicerat för induktion av remission hos vuxna patienter med svår aktiv granulomatos med polyangit (Wegeners) (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA). Pemfigus  vulgaris: Ritemvia är indicerat för behandling av patienter med måttlig till svår pemfigus vulgaris. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot murina proteiner, eller mot något av hjälpämnena. Aktiva, svåra infektioner. Patienter med svår immunsuppression. Vid reumatoid artrit, granulomatos med polyangit, mikroskopisk polyangit och pemfigus vulgaris även svår hjärtsvikt (New York Heart Association klass IV) eller svår okontrollerad hjärtsjukdom. Senaste översyn av produktresumé: 2019-07-25. För ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2021-04-22

Kontakta oss

Beställ material