Truxima

En biosimilar baserad på en monoklonal antikropp.

Truxima™ är ett antineoplastiskt läkemedel som tillhör gruppen monoklonala antikroppar (ATC-kod: L01XC02). Rituximab är en väldokumenterad monoklonal antikropp som funnits i Europa sedan 1998.1

Truxima är godkänd för behandling av vuxna vid:

Non-Hodgkins lymfom (NHL)

  • För tidigare obehandlade patienter med fas III-IV follikulärt lymfom i kombination med kemoterapi. 
  • Som underhållsbehandling för patienter med follikulärt lymfom som har svarat på induktionsbehandling.
  • Som monoterapi för patienter med fas III-IV follikulärt lymfom som är resistenta mot kemoterapi eller har fått sitt andra återfall efter kemoterapi.
  • För behandling av patienter med CD20-positivt diffust storcelligt B-cellslymfom (non-Hodgkin-lymfom) i kombination med kemoterapi, CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon).

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

  • I kombination med kemoterapi vid tidigare obehandlat KLL, och vid återfall eller refraktär sjukdom.

Reumatoid artrit (RA)

  • För behandling av patienter med svår aktiv reumatoid artrit som har haft ett otilräckligt svar eller är intoleranta mot andra sjukdomsmodifieranda antireumatiska läkemedel (DMARD) inklusiva behandling med en eller flera tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare.

Granulomatos med polyangit (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA)

  • I kombination med glukokortikoider för induktion av remission hos vuxna patienter med svår aktiv GPA och MPA.

Pemfigus vulgaris (PV)

  • För behandling av patienter med måttlig till svår pemfigus vulgaris (PV)

Medicinsk service

Vi erbjuder ett brett sortiment av medicinsk service, bl.a. material om våra produkter och andra hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig och dina patienter. Beställ eller ladda ned här.

Läs mer om Truxima på FASS.


Referenser

1. Assessment Report Truxima. European Medicines Agency (EMA), 15 December 2016.


Minimiinformation

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Truxima (rituximab), monoklonal antikropp, 100/500 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (Rx). Ej Förmån. Indikationer: Truxima är indicerat för vuxna vid följande indikationer: Non-Hodgkins lymfom (NHL): Truxima är indicerat för behandling av tidigare obehandlade patienter med stadium III-IV follikulära lymfom i kombination med kemoterapi. Underhållsbehandling med Truxima är indicerat för behandling av patienter med follikulära lymfom som svarat på induktionsbehandling. Truxima givet som monoterapi är indicerat för behandling av patienter med stadium III-IV follikulära lymfom som är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi. Truxima är indicerat för behandling av patienter med CD20-positiva diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkins lymfom i kombination med CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon). Kronisk lymfatisk leukemi (KLL): Truxima i kombination med kemoterapi är indicerat vid tidigare obehandlad KLL och vid återfall eller refraktär sjukdom. Endast begränsade data finns tillgängliga avseende effekt och säkerhet för patienter som tidigare behandlats med monoklonala antikroppar inklusive Truxima, eller för patienter refraktära till tidigare behandling med Truxima plus kemoterapi. Reumatoid artrit: Truxima i kombination med metotrexat är indicerat för behandling av vuxna patienter med svår aktiv reumatoid artrit som har haft ett otillräckligt svar eller är intoleranta mot andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) inklusive behandling med en eller flera tumörnekrosfaktor (TNF) hämmare. Truxima har visats bromsa utvecklingen av leddestruktion mätt med röntgen och förbättra den fysiska funktionen när det ges i kombination med metotrexat. Granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit: Truxima i kombination med glukokortikoider är indicerat för behadling av  vuxna patienter med svår aktiv granulomatos med polyangit (Wegeners) (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA). Pemfigus vulgaris: Truxima är indicerat för behandling av patienter med måttlig till svår pemfigus vulgaris (PV). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot murina proteiner, eller mot något av hjälpämnena. Aktiva, svåra infektioner. Patienter med svår immunsuppression. Vid reumatoid artrit, granulomatos med polyangit, mikroskopisk polyangit och pemfigus vulgaris även svår hjärtsvikt (New York Heart Association klass IV) eller svår okontrollerad hjärtsjukdom. Senaste översyn av produktresumé: 11.11.2021. För ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2021-03-19

Kontakta oss

Beställ material