Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEXDOR®

Ska spädas före användning

dexdor® ska administreras enbart som en utspädd intravenös infusion med hjälp av infusionspump eller sprutpump.

dexdor®  kan spädas i glukoslösning 50 mg/ml (5%), Ringerlösning, mannitol eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) (injektionsvätska, lösning) för att uppnå önskad koncentration på antingen 4 eller 8 μg/ml före administrering. Se tabellerna nedan för de volymer som behövs för att förbereda infusion.

Spädning för 4 μg/ml


Volym  dexdor®
100 μg/ml koncentrat
till infusionsvätska, lösning


Volym på spädnings-
vätskan


Total infusions- volym

2 ml

48 ml

50 ml

4 ml

96 ml

100 ml

10 ml

240 ml

250 ml

20 ml

480 ml

500 ml

 

Spädning för 8 μg/ml


Volym  dexdor®
100 μg/ml koncentrat
till infusionsvätska, lösning

Volym på spädnings-
vätskan

Total infusions- volym

4 ml

46 ml

50 ml

8 ml

92 ml

100 ml

20 ml

230 ml

250 ml

40 ml

460 ml

500 ml

Använd inte laddningsdos

Laddningsdos rekommenderas inte. Propofol eller midazolam kan ges vid behov tills den kliniska effekten av dexdor® är uppnådd.

Använd initial startdos 0,7 μg/kg/timme

Patienter som redan är intuberade och sederade kan byta till dexdor® med en initial infusionshastighet på 0,7 μg/kg/timme. Detta ska baseras på patientens aktuella vikt och inte på patientens normala vikt.

En lägre startdos bör övervägas till särskilt sköra patienter.

Speciella populationer

Äldre patienter: Vanligtvis behövs ingen dosjustering för äldre patienter.
Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt njurfunktion.
Nedsatt leverfunktion: dexdor® metaboliseras i levern och bör användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion. En lägre underhållsdos kan övervägas.
Pediatrisk population: Användning hos barn i åldrar 0–18 år är inte tillräckligt dokumenterad varför någon dosrekommendation inte kan fastställas.

Titrera stegvist beroende på behandlingssvar

Beroende på hur patienten svarar på behandlingen kan infusionshastigheten justeras stegvist inom dosintervallet 0,2–1,4 μg/kg/timme efter en startdos på 0,7 μg/kg/timme för att uppnå önskad grad av sedering. Dosjustering inom doseringsintervallet ska göras efter patientens behov.

Var beredd att använda alternativa sedativa läkemedel för akut agitationskontroll eller under åtgärder, speciellt under de första behandlingstimmarna. Bolusdos av dexdor® rekommenderas inte.

Kom ihåg att målet är en lugn, komfortabel patient som kan samarbeta och kommunicera. Patienter som behandlas med dexdor® är normalt lätta att väcka med verbal stimulans. Detta ska inte betraktas som brist på effekt eller anledning att öka dosen.

dexdor® har en gradvist insättande effekt och det kan vara nödvändigt att fortsätta med andra sedativa läkemedel tills önskad effekt uppnås

Halveringstiden för dexdor® är cirka 2 timmar, så det det kan dröja en tid innan full effekt uppnås. Till dess kan andra sedativa läkemedel behövas för att uppnå målsedering. Effekt inom 20–30 minuter har rapporterats, men det tar längre tid för att uppnå full effekt.

Avvänjning från andra sedativa läkemedel bör göras successivt medan dexdor® titreras till målsedering, gör man det för snabbt kan patienten bli agiterad. Tiden att nå önskad effekt av dexdor® är individuell. Förändringar i sederingsdjup, blodtryck och hjärtfrekvens kan ge vägledning för utveckling av dexdor®s effekt.

 

Överskrid inte  maxdosen 1,4 μg/kg/timme

Om önskad effekt inte ses efter adekvat tid med maxdos bör patienten utvärderas. Ett tillägg av eller byte till ett annat sedativt läkemedel kan övervägas.

Kom ihåg att dexdor® ger en lugn och komfortabel patient utan djup sedering även vid maxdos.

Patienter som kräver djup sedering är inte lämpliga för dexdor®.

Behandling av smärta

dexdor® har analgesisparande egenskaper.

Fortsätt med gängse smärtlindring när dexdor® sätts in och överväg sedan att minska dosen av analgetika när dexdor® är etablerad. dexdor®-patienter kan i regel kommunicera om de har ont.

dexdor® behandlingstid 

Erfarenhet från behandlingstid över 14 dagar är begränsad och behandling som pågår längre än 14 dagar bör omprövas regelbundet.

Avsluta dexdor®-behandling 

Normalt behöver man inte stoppa dexdor®-infusion när patienten extuberas, dock kan en dosreduktion övervägas, speciellt vid höga doser. Andningen ska övervakas hos icke-intuberade patienter.

När det är dags av avsluta dexdor® kan infusionen bara stängas av. Många användare föredrar dock en gradvis minskning av infusionshastigheten under några timmar, speciellt efter en längre behandlingstid.

Kontraindikationer för dexdor®: 

  • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne
  • atrioventrikulärt block (AV-block) grad II eller III, om inte patienten är pacemakerbehandlad
  • obehandlad hypotension
  • akuta cerebrovaskulära tillstånd.

Kardiovaskulära effekter 

- Bradykardi

Patienter med god fysisk kondition och låg vilopuls kan vara särskilt känsliga för bradykardieffekten av alfa-2-receptoragonister, och fall av övergående sinusarrest har rapporterats.

- Hypotension

Den blodtryckssänkande effekten av dexdor® kan ha större betydelse för äldre och patienter med:

  • hypotension (särskilt om patienten inte svarar på vasopressorer)
  • hypovolemi
  • kronisk hypotension
  • nedsatt funktionskapacitet som hos patienter med svår ventrikulär dysfunktion.

Hypotension kräver normalt inte specifik behandling, men vid behov kan man minska dosen, ge vätska och/eller vasokonstringerande läkemedel.

- Hypertension

dexdor® sänker hjärtfrekvensen och blodtrycket genom en central sympatikolytisk effekt. Högre koncentrationer kan ge perifer vasokonstriktion som leder till hypertension.

Övergående hypertension har i första hand observerats under laddningsdos, i samband med den perifera kärlsammandragande effekten av dexmedetomidin. Laddningsdos rekommenderas därför inte. Behandling av hypertoni har i allmänhet inte varit nödvändigt, men det kan vara lämpligt att sänka den kontinuerliga infusionshastigheten.

Se produktresumén för mera information innan användning av dexdor®. 

Uppdaterad 20 april 2018

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!